Skip to content

Spalarnie odpadów komunalnych

Odpady komunalne trafiają do Zakładów Gospodarki Odpadami, gdzie w pierwszej kolejności są segregowane, i na specjalistycznych liniach sortowniczych wyodrębniany jest z nich surowiec taki jak karton, papier, szkło, aluminium, stal, PP (polipropylen), PE (polietylen), butelki PET posortowane na kolory (biały, zielony), Tetra-paki, czyli opakowania wielomateriałowe oraz folie. Surowiec następnie przekazywany jest do firm recyklingowych, które przetwarzają je na półprodukty lub wyroby użytkowe.

Jednak nie wszystkie odpady mogą dalej zostać przetworzone. Spora część z nich pozostaje na wysypisku śmieci, gdzie zalegają przez wiele lat, dziesięcioleci, a nawet stuleci. Są to pozostałości, które nie nadają się do recyklingu, ale również materiały, jak PP czy PE, które po wielokrotnym przetworzeniu nie nadają się do kolejnego przetworzenia. Znajdują się tam również odpady wysokokaloryczne, powyżej 10 Mg/kg, które zgodnie z przepisami prawa, od 2016 roku nie mogą być składowane. Najlepszą i najefektywniejszą metodą ich zagospodarowania jest ich spalenie w spalarniach odpadów komunalnych.

Spalarnie służą do zmniejszania objętości odpadów komunalnych, dzięki czemu ilość składowanych odpadów na składowiskach ulega radykalnemu zmniejszeniu:

– Waga odpadów zmniejsza się o ok. 85% 

– Objętość odpadów zmniejsza się nawet o 95% 

Ponadto spalarnie posiadają technologię umożliwiającą przetwarzanie odpadów na ciepło lub energię elektryczną w myśl podejścia WtE (Waste to Energy – Odpady w Energię), dzięki czemu odpady zamiast szkodzić środowisku przez wiele set lat, mogą zostać wykorzystane z korzyścią dla społeczności lokalnej i dostarczyć do mieszkać ogrzewanie, ciepłą wodę i/lub prąd.

Porównanie składowania i spalania przedstawia poniższa tabela:

Główne cechy spalarni:

Nasze spalarnie mogą przetwarzać od 20 kg/h do 5000 kg/h odpadów.

Wszystkie spalarnie budowane są na indywidualne zamówienie, zgodnie z potrzebami inwestora.

Jakie odpady można spalać?

Parametry projektowe dla spalarni 

Zalety systemu spalania odpadów

Aby ograniczyć szkodliwe działanie gazów spalinowych, ich stężenia należy zredukować do określonych poziomów, o których mowa w przepisach. Dwa główne przepisy określające te normy dla całego świata to normy EPA i UE 2000/76/WE. Systemy Oczyszczania Spalin stosowane są głównie w celu zapewnienia pełnej zgodności z pożądanymi normami emisji. Jednostki te zostały zaprojektowane w oparciu o zawartość odpadów. System Oczyszczania Spalin to podejście kontrolujące wiele zanieczyszczeń w celu usunięcia niebezpiecznej zawartości gazów spalinowych pochodzących z różnych źródeł. Wszystkie gazy spalinowe mają różne cechy, dlatego należy je rozpatrywać indywidualnie. Firma oferuje efektywne i niezawodne rozwiązania w zakresie oczyszczania spalin, spełniające najbardziej rygorystyczne normy emisji dla różnych rodzajów instalacji z różnych sektorów.

Santes specjalizuje się w technologii spalania od 1990 roku i posiada system zarządzania jakością ISO 9001: 2008 wydany przez Bureau Veritas oraz certyfikat CE wydany przez TUV.

Celem firmy jest produkcja najbardziej wydajnych i praktycznych spalarni przy jednoczesnym zachowaniu jakości środowiska i zrównoważonego rozwoju. Spalarnie Santes spełniają wiele funkcji i zaspakajają wymagania klientów efektywną pracą.

Spalarnie Santes zostały opracowane do spalania i unieszkodliwiania materiałów zarówno organicznych, jak i palnych przy jednoczesnym zachowaniu pełnej zgodności z wymaganymi przepisami ochrony środowiska, a mianowicie UE 76/2000/WE, ABPR, EPA i wszelkimi innymi lokalnymi normami.

W głównej komorze spalania odpady są spalane w temperaturze 800 – 1000° C w zależności od rodzaju odpadów. Gazy spalinowe powstałe w głównej komorze spalania są ponownie spalane z dodatkowym powietrzem w temperaturze 850 – 1200° C przez 0,5; 1 lub 2 sekundy w komorze spalania wtórnego zgodnie z wymaganymi normami.

W celu zapewnienia pełnej zgodności z pożądanymi standardami emisji, spalarnie Santes posiadają system oczyszczania spalin. System oczyszczania spalin opiera się na unieszkodliwianiu wielu zanieczyszczeń w celu usunięcia niebezpiecznej zawartości gazów spalinowych w wyniku spalania odpadów.

Będąc wiodącą firmą w branży spalania, Santes stale opracowuje nowe produkty, uwzględniając wymagania klientów. Przeprowadzane przez Santes badania i powiązane z nimi testy dają w rezultacie dobrze dopasowane produkty do potrzeb klientów.

Biorąc pod uwagę wyjątkowość sprzętu, świadczonych usług, jakość inżynierii, prace badawczo-rozwojowe, wielkość eksportu i zakres produktów – Santes regularnie jest nagradzaną firmą jako Najlepsze Małe i Średnie Przedsiębiorstwo Roku oraz Eksporter Odnoszący Sukcesy.

Certyfikaty i referencje